IPrint – בית דפוס

תנאי שימוש ותקנון


ברוך הבא לאתר אי פרינט www.iprintd.com (להלן: ה"אתר"). אנחנו, בצוות אי פרינט, יותר משמחים שהחלטתם להשתמש בשרותי האתר ולהצטרף לרשת אי פרינט, המאפשרת עיצוב והדפסת מוצרי דפוס בשיטת "עשה זאת בעצמך", צעד אחר צעד באמצעות ממשק משתמש נח וידידותי. האתר ושם המתחם www.iprintd.com או www.studio.iprintd.com נמצאים בבעלות חברת אי פרינט צילומים והעתקות בע"מ (להלן: ה"חברה"). 

לפני כל שימוש כלשהו באתר, אנא קראו באופן יסודי את תנאי השימוש בו ואת פרטיות המשתמש (המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש). תנאי השימוש ופרטיות המשתמש מהווים הסכם מחייב בין החברה לביניכם (להלן – "תנאי השימוש"). תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידכם באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם לבין החברה ו/או כנגד מי ממפעילי האתר. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תנאי שימוש אלו ופרטיות המשתמש במלואם. השימוש באתר או בחלק ממנו יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש. אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אין לבצע כל שימוש בשירותי האתר. 

תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או באמצעות כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה. 

כללי
האמור במבוא ובהקדמה שלפניו וכן בהצהרת הפרטיות שלהלן הנם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנה מטעמי נוחות בלבד.
האתר משמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי הדפוס המוצעים באתר מהווה הסכמה מצדך לכל התנאים וההגבלות המפורטים באתר ביחס למוצרים אלו, ככל שיש כאלו. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:
"גולש" או "גולשים" – כל אדם או תאגיד הגולש באתר.
"משתמש" או "משתמשים" – כל גולש המזמין את השירותים/המוצרים המוצעים באתר והעומד בדרישות הבאות:

כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ו/או קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אשר קיבל אישור האפוטרופוס לשימוש באתר.
בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע`י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
"תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, כל קובץ אחר, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.
"שירות" או "שירותי האתר" – כל אחד משירותי המכירה ו/או הפרסום ו/או העיצוב ו/או הדומים להם הניתנים באתר ו/או באמצעותו ו/או דרכו, ולרבות באמצעות קישור

החברה שומרת על זכותה להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להרחיב את התכנים באתר ו/או את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות את אופיים, הרשאות גישה אליהם, זמינותם, היקפם, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר.

החברה שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסוימות ו/או שירותים מסוימים ו/או גישה אליהם, כולם או מקצתם. בכל מקרה מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

החברה תהא רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או בחלקם מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובתנאי שכל שינוי כאמור יופיעו באתר, כפי שמופיעים בו ברגיל תנאי השימוש. מובהר, כי החברה לא תהא חייבת ליתן הודעה אישית לכל גולש או מנוי על שינויים כאמור ועל הגולש מוטלת האחריות להתעדכן בתנאי הסכם שימוש זה מעת לעת.

החברה תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות, שירותים ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים, שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי קריטריונים שתקבע. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים ו/או שימוש בשירותים האמורים יחשב כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו בסמוך לכל פעילות, שירות או תוכן מיוחד, לפי העניין ובדרך שתקבע על ידי החברה.

החברה תהא רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

זכויות היוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת באתר, לרבות בשם האתר, בסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים, בתוכנות ובתוכנות העזר, המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות ל- החברה ו/או לגופים הקשורים עמה, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.

הנכם רשאים לגלוש באתר לשימוש אישי בלבד. לא תשעתקו, תשנו, תשכירו, תחכירו, תשאילו, תמכרו, תפיצו, תשקפו, תמסגרו, תפרסמו מחדש, תורידו, תשדרו או תצרו עבודות נגזרות מתכנים כלשהם המצויים באתר ו/או מתכנים של אחרים, בחלקם או בשלמותם, בשום צורה ואופן או תמסרו לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

החברה מייחסת חשיבות רבה להגנה על קניין רוחני – שלה ושל אחרים כמו גם על הזכות לשם טוב ולפרטיות – ומשקיעה מאמצים על מנת שלא לפגוע בזכויות אלו של צדדים שלישיים ולהבהיר חשיבות זו לכל משתמש באתר. יחד עם זאת, אם מסיבה כלשהי אתר זה או השימוש בו פוגעים בזכויות קנייניות כאמור, נבקשכם לידע אותנו על כך באופן מיידי בהתאם לפרטי ההתקשרות הרשומים מטה. החברה מבקשת בזאת מכל משתמש להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, ומודיעה ששמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתריה.

סודיות והסכמה למשלוח דברי פרסומת
הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ו/או בעת הזמנתם ישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר. החברה רשאית להשתמש בפרטים הנ"ל לצורך שיפור השירותים המוצעים לו על ידה באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

לידיעתכם!!! הפרטים האישיים שימסרו על ידי המשתמשים באתר, ככל שימסרו, ישמשו את החברה לצורך משלוח דברי פרסומת מטעמה באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצרה. באם אינך מעונין לקבל דברי פרסומת כאמור בכלל או מסוג מסויים אנא הודיענו לכתובת info@iprintd.com. אם נתת הסכמתך לקבלת הודעות פרסומת כאמור והינך מעוניין לחזור בך מהסכמה זו, הינך מוזמן להודיענו על כך בכתובת הנ"ל ואנו נפעל בהתאם להנחיותיך.

ביצוע הזמנה וקבלת המוצרים/השירותים המוזמנים
עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצגים פרטים אודות המוצר או השרות המוצע למכירה. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש לבצע את מלוא הפעולות אותן דורשת המערכת לביצוע ההזמנה, לרבות בחירת המוצר או השירות, עריכת המוצר לשביעות רצונך, קביעת הכמות המוזמנת ההזמנה ודרך התשלום עבורה. ביצוע ההזמנה תצריך ממך הקלדה של פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי וכיוצ`ב.
לתשומת ליבך: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

מודגש, כי אישור סופי של ביצוע ההזמנה יעשה רק אחרי ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי. מובהר, כי מועדי המשלוח יחושבו ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי בלבד. עוד מובהר, כי בעת הספקת המוצר, רשאים החברה ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי במסירה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של החברה.

החברה לא תודיע על מקרים בהם לא אושרה עסקת האשראי ע"י חברות האשראי והאחריות למעקב על ביצוע התשלום וביצוע התשלום על ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה חלה על המשתמש ועליו בלבד.

לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי ולא הסדיר המשתמש התשלום בעבור ההזמנה מול מוקד שירות הלקוחות של החברה בתוך 7 ימים מהמועד בו ביצע המשתמש את ההזמנה, תהא רשאית החברה לראות בהזמנה כמבוטלת מעיקרה.

החברה ידאג להדפסת המוצר או המוצרים אותם רכשתם ומשלוחם למען המבוקש על ידכם.

את ההזמנה ניתן לקבל באחת משלוש הדרכים הבאות:
1. איסוף המוצר ממשרדי החברה על ידי הלקוח.
2. משלוח מהיר באמצעות חברת שילוח.
3. משלוח בדואר רשום באמצעות דואר ישראל.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה לרבות שביתות השבתות, מלחמה וכיוצ"ב.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יהיה רשאי החברה להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. במקרה כזה תוכל החברה לחרוג מלוחות הזמנים לאספקת המוצרים/שירותים מבלי שהדבר יחשב כהפרה של התחייבויותיה כלפי הגולש.

התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו יבצע החברה את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, ככל שקיים כזה, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הצדדים.

ביטול/שינוי עסקה
מכיוון שמוצרי דפוס הינם מוצרים המיוצרים באופן אישי ופרטני לכל לקוח אין אפשרות לבטל/לשנות הזמנה לאחר הדפסתה.

ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק במידה וההזמנה עדיין לא הודפסה. בקשה לביטול עסקה תעשה באמצעות פנייה בכתב למשרדי החברה וקבלת אישור טלפוני מהחברה כי ההודעה אכן התקבלה.

תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך אישור קבלת המכתב/פקס במשרדי החברה על ידי החברה.

ביטול עסקה בשל פגם
בכל מקרה שיתגלה ויוכח פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, החברה יהיה מוכן לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום ובמידה והלקוח אינו מעוניין במוצר זהה ללא תשלום כאמור יהיה זכאי לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר וזאת רק לאחר שישיב המוצר הפגום למשרדי החברה.

מובהר מודגש, כי הפיצוי כאמור לא יעלה בכל מקרה על עלות המוצר המקורי.

מובהר ומודגש, כי סטייה של עד % 15 בצבע ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב המשתמש ובין המוצר הסופי אינו מהווה פגם המקנה פיצוי מכוח פרק זה שכן סטיות כאלה נובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל.

תנאים לשימוש באתר
שירותי האתר מסופקים לאנשים המצויים בתחומי גבולות מדינת ישראל בלבד.

השימוש באתר הינו לשימוש עצמי בלבד ולא יעשו באתר ובשירותים המוצעים בו שימוש מסחרי.

על המשתמש בשירותים המוצעים באתר להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לשימוש באתר ולהזמנת המוצרים/השירותים המוצעים בו.

המשתמשים לבדם יהיו אחראים לכל נזק, אשר יגרם להם ו/או למי מטעמם כתוצאה מהסתמכותם על התכנים הניתנים באתר ו/או באמצעותו ו/או כתוצאה מגלישה באתר ו/או משימוש בשירותי האתר ו/או בכל שירות הניתן באמצעותו, והם מצהירים, כי ידוע להם, שהחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהסתמכות או משימוש כאמור. הגבלה זו תחול גם אם החברה ו/או מי מטעמה צפו ו/או יכולים היו לצפות את הנזק מראש.

אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר ו/או לסחור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להשאיל ו/או למכור ו/או להוריד ו/או להציג ו/או לשדר ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או ליצור קישורים (links) לחלקים כלשהם מהאתר ו/או לתכנים המופיעים בו, כולם או חלקם, בחלקם או בשלמותם, בשום צורה ואופן או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

אין לשלוח ו/או להתקין ו/או להעלות לאתר ו/או באמצעותו מידע, שהמשתמשים ו/או הגולשים אינם רשאים להעלותו על פי דין ו/או חוזה – כגון מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע מטעה ו/או מידע שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או מהווה עבירה על החוק, לרבות בשל הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחרי, דיני פרטיות או דיני איסור לשון הרע.

המשתמשים ו/או הגולשים יפצו ו/או ישפו באופן מלא ומייד עם דרישה ראשונה – את החברה ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר ו/או המספק שירות באתר, וכן כל בעל רשיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו/או בקשר לשירות שסופק. למען הסר ספק, החברה תהא רשאית לנהל את הגנתה המשפטית בעצמה וכראות עיניה במידה ותידרש לכך – לרבות הגעה לפשרה ו/או הסכמה להליכי בוררות ו/או גישור – והגולש ו/או המשתמש מתחייב בזאת לשתף פעולה עם החברה בכל הליך משפטי כאמור.

שילוב תכנים של הגולשים יעשה אך ורק במקומות המיועדים לכך ויחולו עליו האיסורים הבאים:
1 חל איסור על שילוב, פרסום ו/או הפצה ו/או העלאת קבצים, מידע, פרטים או כל חומר אחר מכל סוג שהוא, אשר יש בו משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בכל צד ג`, לרבות, אך לא רק, הפרת החוק הפלילי, הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, פגיעה בפרטיות, פרסום לשון הרע, פגיעה בשם הטוב, ניבול פה, תועבה, השמצה, העלבה, הפליה, הפחדה, גזענות, פורנוגרפיה, או איום. חל איסור על הצבת מידע ו/או חומר, אשר עשוי ליצור מצוקה או אי נוחות אצל צד ג` כלשהו. המשתמש לא יוכל להביע באתר או באמצעות שירותיו דיעות שהן וולגריות, רשעות, סקסיסטיות, גזעניות או פוגעות בכל דרך אחרת.
2 חל איסור על הפצה ו/או פרסום ו/או העלאת קבצים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, "סוס טרויאני", "תולעת" ו/או כל קובץ אחר, העלולים להזיק ו/או לפגוע בצד ג` ו/או ברכושו ו/או להעביר מידע כלשהו המצוי ברשות צד ג` ללא ידיעתו וללא הסכמתו.
3 חל איסור על ביצוע סקרים, משאלים, תחרויות, מכתבי שרשרת ו"משחקי פירמידה".
4 חל איסור על כל הגבלה, הפרעה או מניעה של שימוש והנאה של גולשים אחרים באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידו.

החברה תהא רשאית, אך לא מחוייבת, לפקח על שילוב התכנים באתר, ובכלל זה היא תהא רשאית לבחון ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק ו/או לערוך כל תוכן שהוא, ללא כל התרעה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מצד החברה לבצע פיקוח כאמור או כדי להטיל עליה אחריות כלשהי בגינו או בגין אי- ביצועו. הורידה ו/או מחקה החברה תכנים כאמור, יראו את הזמנת הלקוח כמבוטל אך החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח במלוא מחיר הזמנתו וזאת בשים לב לשלב בו התבצעה המחיקה.

מובהר, כי פרסום והעלאה של כל תוכן שהוא על ידי כל גולש במסגרת שרותי האתר מהווה היתר להחברה ו/או לכל צד שלישי הקשור עמה לבצע כל אחת מהפעולות הבאות בתוכן האמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הגבלה וללא כל צורך בקבלת היתר כלשהו – למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג, לבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו.

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או השרות כפי שהם מופיעים באתר לרבות טעות במחיר המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את החברה. במקרים כאמור תהא החברה רשאית לבטל את העסקה.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


אבטחה ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי מפתח SSL. בקיום מקרים שאינם בשליטתה שחל החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא סטודיו דייזן אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הגבלת אחריות
החברה מספקת את האופציה להעלות תכנים ולפרסמם, אך אינה אחראית לתוכן המועלה על ידי הגולשים. לפיכך, החברה לא תשא בכל אחריות בגין פרסומים כלשהם שנעשו במסגרת השירותים המוענקים על ידה באתר ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסומים אלה.

האתר, תכניו והשירותים שבו מוצעים לגולשים כפי שהם (as is), והשימוש בהם נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, החברה לא תהיה אחראית לפעולת האתר ו/או לתקינותו ו/או לזמינותו ו/או לשלמותו ו/או להתאמתו למערכות המחשב בהן משתמשים הגולשים ו/או לאבטחת מידע שימסר באמצעות האתר ולאתר ו/או להיותו של האתר נקי מכל תוכנת מחשב מזיקה (לרבות וירוסים וסוסים טרויאניים) ו/או לנכונות ו/או לשלמות של כל תוכן שמצוי באתר ו/או לכל עניין אחר הנובע ישירות ו/או בעקיפין משימוש באתר ו/או בתכניו, והכל אלא אם נאמר במפורש אחרת.

כמו כן, החברה לא תהיה אחראית כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לשירותים ו/או לתכנים של אתרים אחרים (להלן – "אתרים חיצוניים"), אליהם מפנה האתר (אם וככל שיפנה), ולרבות לפעולת האתרים החיצוניים ו/או לתקינותם ו/או לזמינותם ו/או לשלמותם ו/או לתנאיהם ו/או להתאמתם למערכות המחשב בהן משתמשים הגולשים ו/או לאבטחת מידע שימסר באמצעותם ולאותם אתרים ו/או להיותם של האתרים נקיים מכל תוכנת מחשב מזיקה (לרבות וירוסים וסוסים טרויאניים) ו/או לאיכותם ו/או לעלויות הכרוכות בשימוש בהם ו/או לזהות מפעיליהם ו/או לנכונות ו/או לשלמות של כל תוכן שמצוי בהם ו/או לכל עניין אחר הנובע ישירות ו/או בעקיפין משימוש באתרים החיצוניים ו/או בתכניהם.

החברה אינה מספקת כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולצורך קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט. ואין היא אחראית לכניסה הטכנית לאתר.

פרסום מודעות באתר שלא מטעם החברה אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה לרכוש שירותים ו/או מוצרים המוצעים בהן, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים כאמור באתר יסוכמו ישירות בין הגולש לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם הבלעדית. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמנויים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ביחס לכל מידע, פרסומים, תכנים, מוצרים ו/או שירותים כאמור.

התבצע פרסום מודעות באתר מטעם החברה – יהיו תנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע כאמור כפי שיקבעו מעת לעת על ידי החברה בקשר לאותה עסקה.

הימצאות קישורים (links) באתר אינה מהווה המלצה לבקר באתר אליו מפנה הקישור, אלא אם כן מצוין כך במפורש. החברה מצהירה, כי לא ננקטו מטעמה צעדים לבדוק את נכונות ו/או את מהימנות ו/או את טיב המידע, הכלול באתרים המקושרים ו/או את השירותים ו/או את המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור. החברה ממליצה לבדוק כל אתר כאמור לפני גלישה ונטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

החברה שומרת בידה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע בכל עת שימוש באתר, או בחלק ממנו, על ידי כל גולש עקב שימוש לא ראוי מצדו, לרבות שימוש בלתי חוקי ו/או שימוש המפריע לשימושם של אחרים ו/או פרסום והפצת תוכן פוגע ו/או מעליב ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי חוקי ו/או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלה. בד בבד, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר בכל עת מאתריה כל תוכן ו/או שירות, ואשר לפי שיקול דעתה הבלעדי היא תחליט להסירו.

החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר, אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם.

החברה לא תישא באחריות כלשהי לאובדן מידע ו/או לנזקים, אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של מנוי, ו/או לכל נזק אחר, הנובעים מהשימוש באתרי החברה, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות האתר.

בשום מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי (לרבות אובדן רווח), אשר יגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר המופעל על ידה

החברה אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם כל מידע, הצהרה, עיצה או דיעה שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הובע על ידי מי מהם. האחריות במקרה כזה תחול על משתמשים אלה בלבד.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המשתמשים באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


שונות
על תנאי השימוש ו/או בכל דבר ועניין הקשורים באתר ו/או הנובעים ממנו יחול הדין הישראלי, וסמכות השיפוט תהיה אך ורק של בית המשפט המוסמך בישראל בעיר באר שבע.

כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחיות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם בין החברה לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה, שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או כמניעה.

החברה תהא רשאית לשלוח הודעות לגולש או למנוי באחת מהדרכים הבאות:
באמצעות הצגת הודעה בחלון מידע כללי באתר, ולרבות באמצעות חלון מידע שלצורך הצגתו יש להשתמש בקישור.
באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המנוי כפי שנמסרה על ידו.
הודעה שנשלחה לגולש או למנוי באמצעות דואר אלקטרוני, תחשב כאילו נתקבלה ביום העסקים הבא לאחר המועד, אשר בו נשלחה. הודעה שהוצגה באתר, תחשב כאילו נתקבלה במועד בו תעשה כניסה לאתר או שימוש כלשהו באתר – לפי המוקדם מבין השניים – לאחר הצגת ההודעה.
כל גולש או מנוי רשאי להעביר ל- החברה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@iprintd.com.

Scroll Up